He publicado nuevo video sobre la Herramienta "Exportar dibujo"

Hola! He publicado nuevo video sobre la Herramienta “Exportar dibujo” en mi canal de Youtube " Fashion Patron" @fashionpatron . Espero que os sea útil. Gracias.

3 Likes

Thank you for posting your channel on the wiki!!!

2 Likes